national event off.fw

Follow us also on:

Facebook   Linkedin


Private Area

 

jonnasen large

IN MEMORY OF DAVID JONASSEN

 ...the giant of constructivism "Not only did the SCENE project and partners benefit from his renowned expertise in PBL, but also from his tireless effort to make an impact in the worldwide educational context"

 

Proje

Proje


Problem Tabanlı Öğrenme (Problem-Based Learning) eğitim tarihinde idrak edilmiş en yenilikçi yapısal yöntemdir. Alanda yapılan iki çalışma PBL mezunlarının kendilerini diğer emsallerinden kişisel beceriler, işbirliği becerileri, problem çözme becerileri, öz-yönlendirmeli öğrenim, bilgi toplama, mesleki beceriler (bir iş toplantısını yönetmek gibi) ve etkili ve bağımsız biçimde çalışma ve planlama yetenekleri noktalarında mesleki açıdan daha iyi hazırlanmış olarak tanımladığını göstermiştir. (Schmidt & Van Der Molen, 2001; Schmidt, Vermeulen, & Van Der Molen, 2006).

 

Problem Tabanlı Öğrenme (PBL) sadece öğrencilerin öz-düzenleyici öğrenme düzeylerini ilerletmekle kalmaz, aynı zamanda bu sınıflarda eğitim veren öğretmenlerin mesleki gelişimini de sağlar.

 

Profesyonel bir gelişim modeli olarak uygulanan Problem Tabanlı Öğrenme (PBL) yansıtıcı, kavrayışlı ve profesyonel büyümeyi özendirmenin özgün bir aracıdır.

 

"SCENE" Projesi (ProfeSsional development for an effeCtive PBL approach: a practical experiENce through ICT-enabled lEarning solutions) AB Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında desteklenen (Key Activity 3: ICT) bir projedir. Projenin süresi Ocak 2012'den başlayarak Haziran 2014 dönemine kadar devam eden iki buçuk yıldır. Proje, etkili birer Problem Tabanlı Öğrenme yöneticisi olmayı isteyen eğitim sektörü çalışanlarını (öğretmenler, eğitmenler ve okul idarecileri) eğitmek ve onlara rehberlik etmek amacıyla Bilgi İletişim Teknolojileri (BİT) çözümleri ile desteklenen yenilikçi bir eğitim-öğretim yöntemi geliştirmeyi amaçlar.  

 

SCENE projesi, Avrupa'daki ortaöğretim kurumları öğretmenleri ve mesleki eğitimden sorumlu eğitmen ve okul yöneticileri arasında PROBLEM TABANLI ÖĞRENME MODELİ(PBL)'nin bir öğretim yöntemi olarak yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir.

Projenin nihai amacı da eğitimde ve ekip yönetimindeki kaliteyi ve öğretmenlerin/ eğitmenlerin/ okul idarecilerinin becerilerini aşağıda belirtilen yöntemler aracılığıyla gelişimini sağlamaktır:

  • "Yaparak öğrenme" ve "akran akrana" yaklaşımlarına dayalı bir yöntemin edinilmesi;
  • Farklı karmaşıklık tür ve seviyelerinde problem tespit etme yeteneğinin ve uygun bir "senaryo" tasarlama ve uygulama yeteneğinin transfer edilmesi;
  • Problem çözme sürecinin ve ilgili sonuçlarının niteliğini değerlendirme yeteneğinin transfer edilmesi.

 

SCENE projesinin temel yeniliği, eğitimi modernize etmek ve öğretmen eğitimini niteliğini artıracak mevcut ya da gelecekteki ihtiyaçları karşılamak için, PBL yönteminin yenilikçi bir BİT tabanlı ortamla bütünleştirilmesidir. Detaya inmek gerekirse, projenin yenilikçiliği üç farklı başlık altında toparlanabilir: 

1) Yenilikçi İçerik: SECENE Projesi PBL üzerine, farklı öğretim alanları (fen, iş hayatı çalışmaları, diller, BİT) ve farklı hedef kitleler (öğretmenler, eğitmenler, müdürler/okul idarecileri) için farklı türdeki problemleri hedef alan uygulamalı ve kuramsal bir kursu geliştirmeyi ve test etmeyi amaçlar.

2) Yenilikçi Yöntembilim: SCENE Projesi; öğretmenler, eğitmenler, müdürler/okul idarecilerinin PBL yöntemini tecrübe edebilecekleri ve daha sonra uygulamayı kurama dönüştürebilecekleri "tümevarımsal bir yönteme" dayanan, yaratıcılık ve yaparak öğrenme yaklaşımı kadar deneysel bir öğrenme yöntemini de geliştirmek ister.

3) Yenilikçi Teknoloji: BİT ile harmanlanmış çözümler sayesinde SCENE Projesi, bir e-öğrenme ortamı, bir PBL veri havuzu ve Zeka Ajansı Teknolojisi (IA) aracılığıyla geliştirilen bir Sanal Kolaylaştırıcı tarafından oluşturulan çevrimiçi kavrayıcı bir "PBL çalışma ortamının" yerleştirilmesi ile başa çıkabilmektedir. Bu Sanal Kolaylaştırıcı farklı hedef kitlelerin ihtiyaçlarına yönelik bir rehberlik hizmeti sunar. Hedef kitlelerin farklı gereksinimleri ve problem/öğretim alanlarının türlerine göre, Sanal Kolaylaştırıcı faydalanıcılara çalışmanın özel alanını ve problemin doğasını da hesaba katarak uygun ve etkili senaryoların seçiminde ve yazımında rehberlik eder.